All Paths
All Paths
Diploma
Diplom
Coming soon

Growth marketing för startups

I denna path får du den bästa kombinationen av det som driver er tillväxt på kort och lång sikt. Vi har kombinerat growth hacking tips med en genomgång av de viktigaste delarna i er marknadsföringsstrategi. I sex moduler går du igenom delarna som kommer säkerställa er tillväxt.

Heading

Det går inte att göra allt som start-up. Det viktigaste är att göra rätt saker. Några saker riktigt bra och många bara good enough. Exakt vad beror på era utmaningar som start-up. Här får ni en genomgång av alla olika delar inom marknadsföring så att ni kan bedöma var just ni är och vad ni behöver.

The ML Canvas.

In this path you get:

I denna path får du:

 • En övergripande förståelse för vilka områden inom marknadsföring ni måste jobba med, i tur och ordning.
 • Insikter i vad som är need to have och nice to have.
 • Noggrann genomgång av growth marketing och hur man arbetar med detta.
 • Praktiska verktyg för att säkerställa att marknadsföringsstrategin är av hög kvalitet.
 • Kontroll av att er pitch deck förklarar marknadstillväxten på ett tillfredsställande sätt för investerare och ägare.
 • Verktyg för att ta säljpitcher och kommunikationsplan till nästa nivå.

Denna path blir väldigt mycket av vad du gör den till. Antingen om du ser den som en bra genomgång av de viktigaste områden eller om du vill på djupet gå igenom alla delar.

This path is for:

Denna path passar:

Kursen passar dig som är ansvarig för ert bolags tillväxt och som vill få ordning och reda och en tydlig plan mot tillväxt.  Vi ger dig grunderna till hur du skall tänka och agera ur ett nystartsperspektiv. Du kan vara grundare eller VD eller jobba på marknad, sälj eller affärsområdesansvarig.

 • Entreprenörer,
 • Grundare
 • VD
 • Företagsledning
 • Marknadschef, marknadsansvarig

Path Overview

Introduktion till Growth Marketing

I den första modulen sätter vi direkt igång med grunderna för growth marketing. Den går in på Marketing Levels Canvas för att ge en helhetsförståelse för de olika områdena inom marknadsföring som bidrar till tillväxt. Därefter går vi in på Growth Hacking och skillnaden med Growth Marketing.

Så luta dig tillbaka och gå igenom kurs 1 och 2. I tredje kursen sätter vi igång med arbetet. Här ska vi skapa en growth funnel så att vi får ett verktyg för att illustrera, analysera och förbättra vår tillväxt. Så här blir det att göra lite jobb. När du sen är klar med din growth funnel så går du vidare till modul 2. Var inte orolig om growth funneln inte känns perfekt direkt, det tar vi i senare steg.

Så definierar du er Growth Funnel

5
lessons
18
min

Lär dig att välja ut de KPIer som definierar er tillväxt.

Orientering bland marknadsföringsmått

12
lessons
35
min

Lär dig att bättre förstå, mäta och använda olika typer av marknadsföringsmått.

Så fungerar marknadsföring

3
lessons
26
min

Lär dig grundstrukturen för tillväxtdrivande marknadsföring. Här presenteras Marketing Levels Marketing Canvas.

Utvärdering av er marknadsplan

Det andra vi gör i kursen är att göra en inventering av vad ni har idag gällande marknadsplan, affärsplan, tillväxtplan, säljplan eller andra dokument som vägleder er marknadsföring och försäljning. Vi diskuterar vad som finns, vad som saknas och vad som måste bli bättre.

Du får en helhetsförståelse för strategisk marknadsföring för att kunna skapa långsiktiga visioner och planer. I ett första steg ska du ladda ner denna övergripande struktur så att du har med dig det som material under hela denna path och alla kurser. Var inte orolig att det är många slides. Många kommer att behövas ta bort när du inser att de inte är av vikt för just er.

Utvärdering av marknadsplanen

2
lessons
10
min

Lär dig använda de olika beståndsdelarna av en marknadsplan.

Marknadsanalys

För start-ups är förmågan att hitta sin roll på marknaden nyckeln till tillväxt. Därmed är det av stor vikt att vi får ordning på er marknadsanalys.

Därmed har vi här sex kurser. Den första är en introduktion till marknadsanalys och de följande fem är de olika analyserna som är viktiga att göra. Du behöver kanske inte göra alla men de ger alla viktiga inspel i förståelsen för er marknad och er roll på den. Ni har säkert några av dem redan. Så sätt igång och inventera och gå sen igenom de analyser som ni behöver göra.

Analys av kategoritillhörighet

5
lessons
10
min

Lär dig att analysera hur era kunder tänker om och utvärderar era produkter och tjänster. Praktiska tips för att bättre förstå vad ni faktiskt erbjuder.

Konkurrentanalys

4
lessons
18
min

Lär dig att genomföra en konkurrentanalys, på enkel eller mer avancerad nivå.

Introduktion till marknadsanalys

3
lessons
7
min

Lär dig vilka verktyg och modeller som finns för att analysera er marknad.

Analys av marknadsstruktur

3
lessons
10
min

Lär dig att analysera hur er marknad är strukturerad samt vilka för- och nackdelar olika strukturer för med sig.

Segmenteringsanalys

17
lessons
61
min

Lär dig alla olika tillvägagångssätt för att segmentera era kunder. Praktiska tips och mallar.

Kundanalys

Att förstå marknaden går hand i hand med att förstå kunden. Därmed följer vi härmed upp med en ordentlig genomgång av vad som motiverar era kunder att välja er framför era konkurrenter. Här handlar det om att förstå olika typer av drivkrafter och ta fram vad som är de viktigaste för just er.

Drivkraftsanalys av era kunder

10
lessons
45
min

Lär dig hur du bättre kan förstå era kunder och deras drivkrafter. Lär dig kundpsykologi och få praktiska mallar.

Strategi

Arbetet med strategi kan variera i omfattning. Både beror det på hur mycket ni redan har på plats, samt hur mycket som ni faktiskt behöver.

Därmed inleder vi med en strategisk genomgång för att se vad ni har, vad ni saknar och vad ni vill komplettera med. Därefter summerar vi ihop behoven och går vidare till tre områden som är vitala för att få fart på tillväxten. För det första marknadsstrategi, för det andra värdeerbjudande och för det tredje varumärkesstrategi.

Introduktion till varumärkesstrategi

11
lessons
42
min

Lär dig beståndsdelarna och valen ni behöver göra för att skapa en framgångsrik varumärkesstrategi.

Introduktion till marknadsstrategi

4
lessons
18
min

Lär dig vad som ingår i en marknadsstrategi och vilka vägval ni måste göra för att lyckas med er.

Introduktion till strategi

7
lessons
22
min

Lär dig vilka olika strategier som ingår inom marknadsföring och hur de hjälper dig till framgång.

Strategisk utvärdering

3
lessons
8
min

Lär dig att gå igenom och utvärdera vilka strategier ni har samt vilka som kommer att krävas för att ni ska lyckas.

Taktik

Taktik är ett väldigt brett område där du ska hitta de delar som du tror att just nu har möjlighet att öka er tillväxt inom. Det beror väldigt mycket på hur långt ni kommit i er tillväxtresa och vad ni har redan fått på plats.

Därmed inleder vi med en taktisk genomgång av produktpaketering, distribution, UX, sälj, förhandling och marknadskommunikation för att landa i var du kan hitta förbättringar. Därifrån sätter du en plan för de kurser du vill dyka djupare i.

Taktisk utvärdering

3
lessons
10
min

Lär dig att utvärdera och sätta en plan för er taktik.

How to use paths

Module 1: 

Introduktion till Growth Marketing

För att lyckas med tillväxt är det avgörande att hålla fokus på ett fåtal mått. Dessa ska vara de som är av störst vikt för er tillväxt, samt att de bildar en kedja av effekter som mäter er framgång genom hela kundresan. En sådan sammanställning kallas Growth Funnel och denna kurs vägleder dig hur du skapar din. 

Kursen lär dig att sätta samman en egen Growth Funnel samt utvärdera vilka mått som ska vara med i den. Du lär dig att resonera kring för- och nackdelar med att välja olika mått. Kursledaren Erik Modig förklarar också vanliga utmaningar företag möter när de sätter samman sin Growth Funnel samt hur ni hanterar dessa.

Det finns näst intill oändliga mått inom marknadsföring, vilket oftast leder till förvirring eller att man tappar fokus på vad som är viktigt. Denna kurs orienterar dig bland mått och olika strukturer och system för att kategorisera olika typer av mått. 

Kursen går igenom flertalet mått för att ge dig ett brett perspektiv på vad som mäts inom marknadsföring. Måtten struktureras utifrån olika system för att erbjuda dig olika möjligheter att själv välja sätt att visa upp och förklara varför ni mäter det ni gör.

Marketing Levels sätter en ny struktur och standard för tillväxtfokuserad marknadsföring. Här är grundkursen som förklarar den struktur vi kallar ML Canvas. Lär dig marknadsföring på riktigt.

Du lär dig att förstå hur marknadsföring måste vara strukturerad för att bidra till tillväxt och affärsmål.

I den första modulen sätter vi direkt igång med grunderna för growth marketing. Den går in på Marketing Levels Canvas för att ge en helhetsförståelse för de olika områdena inom marknadsföring som bidrar till tillväxt. Därefter går vi in på Growth Hacking och skillnaden med Growth Marketing.

Så luta dig tillbaka och gå igenom kurs 1 och 2. I tredje kursen sätter vi igång med arbetet. Här ska vi skapa en growth funnel så att vi får ett verktyg för att illustrera, analysera och förbättra vår tillväxt. Så här blir det att göra lite jobb. När du sen är klar med din growth funnel så går du vidare till modul 2. Var inte orolig om growth funneln inte känns perfekt direkt, det tar vi i senare steg.

I den första modulen sätter vi direkt igång med grunderna för growth marketing. Den går in på Marketing Levels Canvas för att ge en helhetsförståelse för de olika områdena inom marknadsföring som bidrar till tillväxt. Därefter går vi in på Growth Hacking och skillnaden med Growth Marketing.

Så luta dig tillbaka och gå igenom kurs 1 och 2. I tredje kursen sätter vi igång med arbetet. Här ska vi skapa en growth funnel så att vi får ett verktyg för att illustrera, analysera och förbättra vår tillväxt. Så här blir det att göra lite jobb. När du sen är klar med din growth funnel så går du vidare till modul 2. Var inte orolig om growth funneln inte känns perfekt direkt, det tar vi i senare steg.

Module 2: 

Utvärdering av er marknadsplan

En marknadsplan ser olika ut beroende på företag, situation och syfte. Därmed är det viktigt att utvärdera vad som behövs. Här går vi igenom olika beståndsdelar av marknadsplanen så att du kan göra en bedömning vad ni behöver, vad ni har och vad som behöver tas fram eller förbättras. På så sätt får ni en tydlig to-do lista för kommande arbete med planen och kurser här på Marketing Levels.

Det andra vi gör i kursen är att göra en inventering av vad ni har idag gällande marknadsplan, affärsplan, tillväxtplan, säljplan eller andra dokument som vägleder er marknadsföring och försäljning. Vi diskuterar vad som finns, vad som saknas och vad som måste bli bättre.

Du får en helhetsförståelse för strategisk marknadsföring för att kunna skapa långsiktiga visioner och planer. I ett första steg ska du ladda ner denna övergripande struktur så att du har med dig det som material under hela denna path och alla kurser. Var inte orolig att det är många slides. Många kommer att behövas ta bort när du inser att de inte är av vikt för just er.

Det andra vi gör i kursen är att göra en inventering av vad ni har idag gällande marknadsplan, affärsplan, tillväxtplan, säljplan eller andra dokument som vägleder er marknadsföring och försäljning. Vi diskuterar vad som finns, vad som saknas och vad som måste bli bättre.

Du får en helhetsförståelse för strategisk marknadsföring för att kunna skapa långsiktiga visioner och planer. I ett första steg ska du ladda ner denna övergripande struktur så att du har med dig det som material under hela denna path och alla kurser. Var inte orolig att det är många slides. Många kommer att behövas ta bort när du inser att de inte är av vikt för just er.

Module 3: 

Marknadsanalys

Kunder organiserar olika erbjudanden i sitt huvud i så kallade kategorier. Den kategori kunder placerar ert erbjudande i påverkar i hög utsträckningar hur de utvärderar er samt vilka konkurrerande erbjudanden som ni ställs mot. Denna kurs går in på hur du analyserar kategoritillhörighet samt implikationerna detta har för er marknadsföring.

Kursen lär dig att förstå vikten av att analysera kategoritillhörighet. Du lär dig att analysera hur kategorier formas samt hur du kan påverka vilken kategori som kunder placerar ert erbjudande i.

Ett företags framgång kan bero på hur konkurrenterna agerar samt vilka styrkor och svagheter olika konkurrenter har. I denna kurs får du verktyg för att analysera dina konkurrenter samt bedöma riskerna och möjligheterna som medföljer. Kursen går igenom två olika konkurrentanalyser. En lättare och en mer avancerad som kallas Porter’s Five Forces.

Du lär dig att analysera dina konkurrenter samt sammanställa en sådan analys i en presentation. Du lär dig att förstå hur maktsituationen inom er bransch påverkas och hur denna kan påverka er.

Anledningen till varför företag lyckas med sin marknadsföring eller ej beror i hög utsträckning på förståelsen för företagets marknad. Denna kurs sammanfattar vilka olika analyser som behöver göras för att öka förståelsen och därmed också öka sannolikheten för framgång.

Kursen lär dig varför och vad du skulle tjäna på att genomföra analyser av segmentering, stakeholders, marknadsstruktur, kategoristruktur och konkurrens. Du lär dig när de olika analyserna är av störst vikt så att du kan bedöma vad som är viktigast för er.

En marknad kan vara strukturerad på en rad olika sätt och varje sätt påverkar era möjligheter att sälja era produkter. Därmed är det viktigt att förstå hur marknaden organiserar kunder och transaktioner samt göra en bedömning hur olika marknadsstrukturer påverkar er.

Du lär dig att tänka kring marknadsstruktur och vilka olika inverkningar det kan ha på er möjlighet att välja affärs- eller marknadsstrategi. Du får en större analytisk och strategisk förståelse för affärsutveckling och förmågan att förstå om och hur en marknadsstruktur kommer att påverka er framgång.

Segmentering är ett av de viktigaste verktygen inom marknadsföring. Det skapar förståelse för kunderna, ökar fokus och ligger till grund för marknadsstrategin. Denna kurs går igenom för- och nackdelar med olika typer av segmentering, olika segmenteringsvariabler samt en metodik för dig att genomföra just er segmentering.

Kursen lär dig allt du behöver veta kring segmenteringsanalys. Du får en guide kring hur du ska resonera om och när ni ska segmentera. Du får även en mycket komplett genomgång av olika segmenteringsvariabler. Kursledare Erik Modig som arbetat som analytiker med just segmenteringar ger dig sina bästa tips och förklarar vad som utgör en bra eller mindre bra segmentering.

Företag har oftast flera olika stakeholders som måste tas hänsyn till för att skapa tillväxt. Denna kurs hjälper dig att lista ut vilka stakeholders som just du behöver ta hänsyn till samt hur du ska bedöma hur viktiga de är.I kursen får du en genomgång av olika stakeholders så du lär dig att tänka brett när det kommer till att förstå vilka som kan påverka er framgång. 

Du får även ett praktiskt verktyg för att bedöma vad olika stakeholders vill ha av er och vad ni vill ha av dem.

För start-ups är förmågan att hitta sin roll på marknaden nyckeln till tillväxt. Därmed är det av stor vikt att vi får ordning på er marknadsanalys.

Därmed har vi här sex kurser. Den första är en introduktion till marknadsanalys och de följande fem är de olika analyserna som är viktiga att göra. Du behöver kanske inte göra alla men de ger alla viktiga inspel i förståelsen för er marknad och er roll på den. Ni har säkert några av dem redan. Så sätt igång och inventera och gå sen igenom de analyser som ni behöver göra.

För start-ups är förmågan att hitta sin roll på marknaden nyckeln till tillväxt. Därmed är det av stor vikt att vi får ordning på er marknadsanalys.

Därmed har vi här sex kurser. Den första är en introduktion till marknadsanalys och de följande fem är de olika analyserna som är viktiga att göra. Du behöver kanske inte göra alla men de ger alla viktiga inspel i förståelsen för er marknad och er roll på den. Ni har säkert några av dem redan. Så sätt igång och inventera och gå sen igenom de analyser som ni behöver göra.

Outro

Module 4: 

Kundanalys

Vad är det som driver era kunder till köp eller andra beteenden? I kursen lär du dig flera olika system inom kundpsykologi och hur du applicerar dessa på era kunder i syfte att färdigställa en drivkraftsanalys.Du lär dig att förstå kunders olika drivkrafter. Du får praktiska tips och guider kring funktionella och emotionella nyttor som underlättar för dig när du analyserar kunder. 

Du lär dig också skillnaden mellan drivkraftsanalys och personas samt vad som är viktigt för att en drivkraftsanalys ska leda till större fokus och framgång för er som företag.

Att förstå marknaden går hand i hand med att förstå kunden. Därmed följer vi härmed upp med en ordentlig genomgång av vad som motiverar era kunder att välja er framför era konkurrenter. Här handlar det om att förstå olika typer av drivkrafter och ta fram vad som är de viktigaste för just er.

Att förstå marknaden går hand i hand med att förstå kunden. Därmed följer vi härmed upp med en ordentlig genomgång av vad som motiverar era kunder att välja er framför era konkurrenter. Här handlar det om att förstå olika typer av drivkrafter och ta fram vad som är de viktigaste för just er.

Outro

Module 5: 

Strategi

Företag har ett varumärke vare sig de vill eller ej. Varumärket finns i huvudet på kunderna och andra stakeholders. Valet att aktivt försöka påverka och stärka det varumärket kallas varumärkesstrategi och handlar om allt från företagsnamn, logga, symboler till att definiera vad kunder ska tänka och känna när de utsätts för varumärket. Det finns massvis med olika koncept och begrepp inom just varumärkesstrategi så denna kurs reder ut de begreppen så att du bättre kan bedöma vad som är ert nästa steg för att skapa en bättre varumärkesstrategi.

Du lär dig grunderna inom varumärkesstrategi genom att du får lära dig innebörden av alla de olika begrepp som finns inom varumärkesstrategi. Du lär dig vad som är viktigt och mindre viktigt att definiera och vad som är slutmålet med en framgångsrik varumärkesstrategi.

Marknadsstrategin är oftast hjärtat i en marknadsplan i och med att den kopplar samman marknader och segment med erbjudanden. Det innebär att den förtydligar vilka målgrupper företaget ska vända sig till, vilken marknadsposition företaget önskas ta och vilka erbjudanden som ska marknadsföras mot målgrupperna. En bra genomförd marknadsstrategi skapar tydlighet både när det gäller mål och genomförande.

Du lär dig grunderna i vad som ingår i en marknadsstrategi så att du på ett effektivt sätt kan utvärdera vad som saknas eller behöver förbättras utifrån din egen situation.

En av de mest eftersökta kompetenserna i dag är marknadsföringsstrategi. Det är dock ett område som ofta är dåligt definierat och innehåller luckor. Denna kurs går igenom alla olika delar för att ge dig en komplett bild och förståelse.

Du lär dig att förstå strategier inom marknadsföring och affärsutveckling. Du får en övergripande genomgång av vad olika strategier innehåller och varför du måste ha koll på dem.

Inom marknadsföring finns det flertalet olika strategier som leder till tillväxt och förmågan att vinna över sina konkurrenter. För att lyckas behöver företag dock sätta en strategisk riktning. Denna kurs går igenom olika strategiska riktningar för att vinna mot konkurrenter så att du kan analysera vad just ni behöver göra för att öka er sannolikhet att bli mer framgångsrika.

Du lär dig att utvärdera strategier inom affärsutveckling och öka din förmåga att diskutera och sätta strategier för tillväxt.

Arbetet med strategi kan variera i omfattning. Både beror det på hur mycket ni redan har på plats, samt hur mycket som ni faktiskt behöver.

Därmed inleder vi med en strategisk genomgång för att se vad ni har, vad ni saknar och vad ni vill komplettera med. Därefter summerar vi ihop behoven och går vidare till tre områden som är vitala för att få fart på tillväxten. För det första marknadsstrategi, för det andra värdeerbjudande och för det tredje varumärkesstrategi.

Arbetet med strategi kan variera i omfattning. Både beror det på hur mycket ni redan har på plats, samt hur mycket som ni faktiskt behöver.

Därmed inleder vi med en strategisk genomgång för att se vad ni har, vad ni saknar och vad ni vill komplettera med. Därefter summerar vi ihop behoven och går vidare till tre områden som är vitala för att få fart på tillväxten. För det första marknadsstrategi, för det andra värdeerbjudande och för det tredje varumärkesstrategi.

Outro

Module 6: 

Taktik

Valmöjligheterna är stora när det kommer till vad som ska satsas på inom marknadsföring. Därmed är det viktigt att kontinuerligt utvärdera vilka olika delar inom er taktik som behöver mer eller mindre uppmärksamhet eller investeringar. Därmed går denna kurs igenom hur ni kan strukturera era olika taktiska verksamheter och utvärdera dem, samt sätta en plan för framtiden.

Taktik är ett väldigt brett område där du ska hitta de delar som du tror att just nu har möjlighet att öka er tillväxt inom. Det beror väldigt mycket på hur långt ni kommit i er tillväxtresa och vad ni har redan fått på plats.

Därmed inleder vi med en taktisk genomgång av produktpaketering, distribution, UX, sälj, förhandling och marknadskommunikation för att landa i var du kan hitta förbättringar. Därifrån sätter du en plan för de kurser du vill dyka djupare i.

Taktik är ett väldigt brett område där du ska hitta de delar som du tror att just nu har möjlighet att öka er tillväxt inom. Det beror väldigt mycket på hur långt ni kommit i er tillväxtresa och vad ni har redan fått på plats.

Därmed inleder vi med en taktisk genomgång av produktpaketering, distribution, UX, sälj, förhandling och marknadskommunikation för att landa i var du kan hitta förbättringar. Därifrån sätter du en plan för de kurser du vill dyka djupare i.

Outro

Workshops

D-MarCom-Psych-W-1
2024-04-10
08:30-09:30

Workshop 1

Register
Zoom (online)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
D-MarCom-Psych-W-2
2024-04-16
08:30-09:30

Workshop 2

Register
Zoom (online)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
D-MarCom-Psych-W-3
2024-04-26
08:30-09:30

Workshop 3

Register
Zoom (online)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
D-MarCom-Psych-W-4
2024-05-03
08:30-09:30

Workshop 4

Register
Zoom (online)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Examination

Tillvägagångssätt

Examinationen består av två olika delar som examineras samtidigt eller var för sig.

Flervalsfrågor

För det första kommer du att få en uppsättning av 20 st flervalsfrågor baserat på innehållet i de fyra modulerna. Frågorna har ett rätt svar utifrån fyra olika alternativ. Här behöver du få 15 rätt för att bli godkänd. Om du inte får det vid första tillfället kan du ta testet igen en vecka efteråt.

Inlämningsuppgift

Du behöver också genomföra en inlämningsuppgift som består av två moment med två uppgifter i vardera moment.

 1. Analys av beslutsfattande
  För det första ska du själv väljer ett bolag som du analyserar utifrån vilken typ av påverkan deras kommunikation skulle behöva ha på sin målgrupp för att lyckas med ett utsatt mål. Du anger vilket bolag, vilket mål de har och redogör för hur de ska uppnå det genom att koppla an till de olika begreppen i modul 1.

  För det andra kommer vi att ge dig ett bolag och ett specifikt mål som du ska analysera utifrån vilken typ av påverkan deras kommunikation skulle behöva ha för att lyckas med det uppsatta målet. Här ska du förklara utifrån de begrepp som presenteras i modul 1 vad kommunikationen skulle behöva uppnå.
 2. Analys av marknadskommunikation
  För det första vill vi att du väljer ett exempel av marknadskommunikation (en annons, ett mail eller liknande) och analyserar vilken möjlig effekt denna kommunikation bör ha på en definierad målgrupp.

  För det andra kommer vi att ge dig ett exempel av marknadskommunikation (en annons, ett mail eller likande) där vi vill att du analyserar möjlig effekt samt kommer med tre konkreta förbättringsförslag.

Hela inlämningsuppgiften bedömer vi tar ca 2 timmar och vardera analys ca 0,5 A4 i skrift, så totalt ca 2 A4 text.

Efter inlämning får du besked om du är godkänd. Om ej godkänd kommer krav på komplettering och då är du godkänd när den färdigställts. När båda delarna är klara får du ditt diplom.

Anmäl dig till examination genom att maila till: cecilia@marketinglevels.com

Examination

Approach

The examination consists of two different parts that are examined simultaneously or separately.

Multiple choice questions

Firstly, you will receive a set of 20 multiple choice questions based on the content of the four modules. The questions have one correct answer from four different options. Here you need to get 15 right to pass. If you don't get it right the first time, you can take the test again a week later.

Hand-in assignment

You will also have to complete an assignment consisting of two parts with two assignments in each part.

 1. Analysis of decision-making
  Firstly, you will choose a company to analyze based on the type of impact their communication would need to have on their target audience in order to achieve a set goal. You indicate which company, which goal they have and explain how they will achieve it by linking to the different concepts in module 1.

  Secondly, we will give you a company and a specific goal to analyze based on the type of impact their communication would need to have in order to achieve the set goal. Here you should explain, based on the concepts presented in Module 1, what the communication would need to achieve.
 2. Analysis of marketing communication
  Firstly, we want you to choose an example of marketing communication (an advertisement, an email or similar) and analyze the possible effect this communication should have on a defined target group.

  Secondly, we will give you an example of marketing communication (an advertisement, an email, or similar) where we want you to analyze the possible effect and come up with three concrete suggestions for improvement.

We estimate that the entire assignment will take about 2 hours and each analysis about 0.5 A4 in writing, so a total of about 2 A4 text.

After submission, you will be notified if you are approved. If not approved, you will be required to complete the work. When both parts are completed, you will receive your diploma.

Register for the examination by emailing: cecilia@marketinglevel